Rektorsbrev 2018-03-19

 

skollogga2

- för varje elevs framgång

 

 

Rektorsbrev 2018-03-19

 

Till elever och vårdnadshavare på Enskedefältet/Lindeskolan.

 

Halva vårterminen 2018 har redan gått. Årskurs 3 och 6 arbetar som intensivast med de nationella proven och de flesta elever har haft sitt utvecklingssamtal.  Skolvalsperioden har passerat och vi håller som bäst på att planera för personal och elevgrupper inför nästa läsår. För att vi ska kunna planera så bra som möjligt önskar vi snarast få in blanketten ”Byte av skola” från alla elever som slutar på skolan, oavsett årskurs. Blanketten finns för avhämtning på skolans expedition.

 

Sveriges riksdag har beslutat om en del förändringar för skolans del till nästa läsår. Förskoleklassen blir ett obligatoriskt år där närvaroplikt/skolplikt kommer att gälla precis som i grundskolan. Moderna språk (franska, spanska, tyska) får betyg från årskurs 6 istället för som nu årskurs 7. En ny timplan börjar gälla, totala antalet timmar blir desamma men fördelas på ett annat sätt; undervisning i idrott och hälsa i årskurs 1-9 samt matematik i årskurs 7-9 ökar och tiden för elevens val minskar.

 

Under ett möte med EFFF, skolans föräldraförening, bad föräldrarepresentanterna mig att skriva något om hur skolan arbetar med värdegrund. Frågan kom varför en gammal Likabehandlingsplan låg på skolans webbplats och varför den inte var uppdaterad. Dokumentet är nu bortplockat från webbplatsen. För ett par år sedan skulle alla skolor upprätta varsin Likabehandlingsplan och mycken möda lades ner på formuleringar och att få till ett bra dokument runt om på alla skolor. Detta har man nu gått ifrån. Istället ska värdegrundsarbetet skrivas in i Verksamhetsplanen för respektive skola. Verksamhetsplanen skrivs varje år i januari och kommer att finnas på skolans webbplats efter Utbildningsförvaltningens återkoppling.

På skolans webbplats finns det dokument som presenterar skolans värdegrund: https://enskedefaltetsskola.stockholm.se/vardegrund

Det bör ni alla även ha fått hem vid läsårsstart, tillsammans med skolans policys och trivsel/ordningsregler. Frågan om hur skolan arbetar med punkterna besvaras bäst med: Varje dag och hela tiden. Skolans grundläggande arbete är, förutom att förmedla kunskap, att tillsammans med hemmen forma eleverna till sociala och demokratiska individer. Det första som står i Läroplanen (Lgr11) är:

 

”Grundläggande värden

Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Var och en som verkar inom skolan ska också främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö.

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan ska gestalta och förmedla. I överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism sker detta genom individens fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande. Undervisningen i skolan ska vara icke-konfessionell.

Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet.” (Lgr11)

Aktiviteter pågår hela tiden inom skolans väggar (och utanför) under elevernas hela skoldag. Personalen genomför planerade lekar, rådslag (fritidsråd, klassråd, elevråd, matråd), omröstningar, medlingar vid konflikter och annan konflikthantering, elevstyrda aktiviteter, situationer med olika mycket inslag av elevinflytande, pedagoger som medvetet ser till att lika många flickor som pojkar får talutrymme, ett ständigt öga på situationer som kan upplevas som kränkande, etc. Listan kan göras mycket lång och ser olika ut för olika personer och olika åldrar och sammanhang. Enskedefältets skola har och gör ett mycket gediget arbete när det gäller värdegrunden. Sedan finns självklart den aspekten med den enskilde elevens upplevelse av olika situationer. Man kan aldrig ta ifrån en person dess upplevelse, men man kan prata om situationen för att nå förståelse hos varandra. Där kommer skolans Trygghetsteam in, och våra Kamratstödjare. Trygghetsteamet samtalar med elever som har gått för långt i beteendet mot andra (ibland även mobbningsärenden). De kontaktar vårdnadshavarna och följer upp så elev/-erna kan komma ur sitt beteende. Kamratstödjarna genomför ibland lekar med sin klass och larmar till vuxna om klasskamrater inte mår bra eller inte är med och leker. Ja, det här är en del av det som värdegrundsarbetet på skolan innebär. Alltså först och främst främjande arbete och om vi ser risker försöker vi arbeta förebyggande. När en oönskad situation inträffar tar det åtgärdande och uppbyggande arbetet vid. Som ytterligare instans finns Elevhälsoteamet som också håller sig à jour med bl a Trygghetsteamet om fler insatser behövs. Denna vecka genomför Trygghetsteamet en enkät med alla elever år 1-6 där man undersöker upplevd trygghet relaterat till olika platser/områden på skolan. Enkäten genomförs två gånger per år och ingår i skolans systematiska kvalitetsarbete.

 

I allt detta arbete utgör ni föräldrar och eleverna själva en mycket viktig del. Vi ska tillsammans arbeta för att vi har det bra på vår skola. Märker ni hemma att något inte är bra – kontakta personalen närmast eleven/barnet och berätta! Om tex ett barns situation därhemma förändras påverkar det barnets dag i skolan.

 

Hela läsåret 2017/18 pågår ett skolutvecklingsarbete med elevhälsa som fokus. Personalen utbildas i elevanpassningar, särskilt stöd, pedagogiska utredningar och åtgärdsprogram. Utgångspunkten är att alla elever är allas elever och allas angelägenhet. All personal på skolan är med i detta utvecklingsarbete, även de som inte i sitt uppdrag främst arbetar med eleverna. Matpersonal, vaktmästare och expeditionspersonal fyller en väldigt viktig del i många elevers skoldag. Eleverna ska bli bemötta av alla på skolan på ett respektfullt sätt utifrån de individer de är. Alla arbetar inte med åtgärdsprogram, men alla möter elever.

 

Lindeskolan har de senaste veckorna uppmärksammats i lokalpressen ett par gånger. När det gäller trafik kring skolan kan jag bara fortsätta att uppmana er föräldrar att inte röra er med bil i närheten av skolan. Parkera gärna på Bägerstavägen vid hämtning/lämning, eller varför inte släppa av ditt barn en bit ifrån skolan så hen kan promenera den sista biten om barnet är lite äldre och brukar skjutsas. Det andra ämnet lokalpressen skrev om var rubriken ”Ny skola dras med hälsoproblem”. Information om detta har redan gått hem till er, men ny information är att fler mätningar kommer att göras under påsklovet. Det som står sist i artikeln, att ingenting hänt på Enskedefältets skola är inte helt korrekt. Varje vecka arbetar vår vaktmästare där en del av sin tid för att skolan ska vara redo för byggstart, i slutet av augusti. Flera gånger i månaden träffar jag projektansvariga, -handläggare, -konstnär, -arkitekter för olika typer av avstämningar. Det känns mycket bra och spännande att vi snart är igång med själva byggarbetet på skolan. Allt förlöper enligt tidplan, vilket känns riktigt bra! Inflyttning beräknas till sommaren 2020. http://sisab.se/sv/vara-fastigheter/Byggprojekt-pa-gang/enskede-arsta-vantor/enskedefaltets-skola/

 

Det finns två verksamhetsnära frågor som jag behöver lyfta. Det ena är en vädjan till er att antingen hämta era barn i tid eller anmäla till biträdande rektor Fredrik Persson att barnet/barnen behöver senare omsorg vid de tillfällen vi har Apt (arbetsplatsträff). All tillsvidareanställd personal har rättighet (och skyldighet) att få närvara vis dessa tillfällen och vi behöver tillse att det finns tillräckligt med vikarierande jourpersonal som kan ta hand om barnen på Stängis dessa dagar.

 

Det andra handlar om Klubben för 4-6 eleverna. Den håller inte öppet för alla på måndagar 8-9, utan endast för de elever som har synnerliga skäl. Klubbens verksamhet har öppet 13-16.45. Föräldrar som anser att deras barn har synnerliga skäl måndagar 8-9 ska kontakta mig. Som det är nu springer väldigt många elever i korridoren och trapphuset vid den tiden och ingen tar ansvar. Eftersom skolan börjar 9.00 för 4-6 eleverna på måndagar är det bra om eleverna inte kommer för tidigt till skolan, alternativt väntar utanför skolan.

 

 

Många hälsningar till er alla!

Madeleine Thomsson, rektor

 

Dela:
Kategorier: